บริษัท พรรณธิอร จำกัด Plantheon Co., Ltd.
กลุ่ม Plantheon หรือในชื่อจดทะเบียนเดิมคือ ทีซีซี-อุตสาหกรรมการเกษตร (TCC Agro-Industrial) เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม TCC Group ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน มิถุนายน 2549 จากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการให้การเพาะปลูกที่จำเป็นต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศเป็นหลักให้สามารถก้าวไปสู่ความเป็นเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วรวมทั้งยังมีการขยายการลงทุนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน เราจึงได้เปิดรับบุคลากรในหลายตำแหน่งงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน พัฒนาคน ส่งเสริมชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกับเรา
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 2. การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ (คนไข้ใน) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PF) 4. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรรณธิอร จำกัด Plantheon Co., Ltd.
ชั้น 43 Empire Tower เลขที่ 195 10120
เว็บไซต์: www.plantheon.co.th