Collins and Conners Limited
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านบริการ(สำนักงานบัญชี / สอบบัญชี)
มามากกว่า 10 ปี มีการบริการให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีพนักงานโดยรวม ประมาณ 25 คน และกำลังขยายกิจการ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยงต่างๆ
  • - โบนัสตามผลงาน
  • - เงินได้อื่นตามประสบการณ์
  • - เก็บชั่วโมงปฏิบัตงานสอบบัญชี
  • - พัฒนาอบรมวิชิชีพอย่างต่อเนื่อง
  • - งานเลี้ยงประจำปี
Contacts
Collins and Conners Limited
408/150 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 35
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
See Map