บริษัท ร่วมทรัพย์อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจทางดานการจัดจำหน่าย (Trading Firm) สินค้าต่างๆ ในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ร่วมทรัพย์อินเตอร์เทรด จำกัด
86/20-21 10600