บริษัท นิปปอน เคที แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านบัญชี งานด้านภาษี และงานด้าน BOI
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน เคที แมนเนจเม้นท์ จำกัด
159/14 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 915 10110