บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
สวัสดิการ
-OT -ประกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
121/2 อาคารศรีเจริญชัยชั้น 8 ถ.ติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000