กลุ่มบริษัท วีไอี มุ่งสู่ความเป็นผู้นา ทางธุรกิจเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร กลุ่มบริษัท วีไอวี ดำเนินธุรกิจโดยการคัดเลือกสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อจาหน่ายต่อไปยังกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท วีไอวี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในฐานะเป็นบริษัทคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง และยึดมั่นคัดสรรพสินค้าที่ดี และบริการที่มีคุณภาพ มอบให้กับลูกค้าด้วยดีเสมอมา กลุ่ม บริษัทวีไอวี คือ อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่เป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ในธุรกิจจัด กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล 3. เงินช่วยตัดเลนส์แว่นตา 4. ทันตกรรมปีละ 5,000 บาท 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. ประกันชีวิตกลุ่ม 6. ชุดยูนิฟอร์ม 7. โบนัส 8. Incentive 9. ค่าที่พักต่างจังหวัด 10.เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 11.ปรับค่าจ้างประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด
22 ซอยสุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10280
เว็บไซต์: http://www.vivgroup.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเอกมัย (ซอยเดียวกับเกตย์เวย์เอกมัย)