โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา
โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยเน้น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ต้องการรับสมัครครูผู้สอนในโรงเรียนของมูลนิิธิฯ คือ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา บุรีรัมย์ (อำเภอลำปลายมาศ) และโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ชลบุรี (พัทยา)
จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลายอัตรา
ประกาศมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
เรื่อง การรับสมัครครูผู้สอน
...............................................................
มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดของมูลนิธิฯ เป็นครูประจำ (มีที่พักและอาหาร) หรือไป-กลับ Full time และ Part time โดยในขั้นต้นนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องสามารถหมุนเวียนการสอนได้ ทั้งที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะดำเนินการคัดเลือก จำนวน ๑๓ อัตรา ดังนี้
1. ผู้จบการสอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ครูสอนคณิตศาสตร์มัธยม) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน ๒ อัตรา
2. ผู้จบการสอนวิชาภาษาไทยหรือเอกภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ครูสอนภาษาไทยมัธยม)
วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน ๒ อัตรา
3. ผู้จบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
(ครูสอนวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ )ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ 1 อัตรา สาขาเคมี 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา จำนวนรวม ๔ อัตรา
4. ผู้จบการสอนวิชาสังคมศึกษามัธยมหรือเอกสังคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ครูสอนสังคมศึกษามัธยม)วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา
5. ผู้จบการสอนวิชาภาษาอังกฤษมัธยมหรือเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ครูสอนภาษาอังกฤษมัธยม) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา
6. ผู้จบสาขาการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ( ฝ่ายวิชาการ) จำนวน ๒ อัตรา
7. บริหารการศึกษา เฉพาะปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ทางโรงเรียนจะมีการอบรมด้านปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลิกภาพและการจัดการเรียนการสอนตามแบบฉบับของโรงเรียน
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีใจรักความเป็นครู
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนหรือบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ ได้ทางอีเมล
E-mail : mechaipattanas@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหาร โทร.๐๙๐ – ๘๙๔๙๔๗๓
และคุณเปรมวดี ไชยยศ ๐๘๙ – ๗๕๘๕๕๕๗ หรือ คุณสุพรรษา คุ้มช้าง ๐๘๔ – ๙๔๘๒๒๒๓
ตั้งแต่วันนี้ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
สวัสดิการ
  • 1. มีบ้านพักให้ครูผู้สอนทุกตำแหน่ง
  • 2. อาหาร 3 มื้อ
  • 3. ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา
186 หมู่ 13
ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
เว็บไซต์: www.mechaifoundation.org