JobThai
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบและติดตั้งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมแก่หน่วยงานราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร กองบังชาการกองทัพไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย เป็นต้น เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CCTV, Fiber Optic Cable, Power, Control, Computer & Network, Wireless Network, IOT, Data Center และการพัฒนา Solution ต่างๆ สำหรับงานที่มีความเฉพาะ โดยปัจจุบันโครงการที่เราดำเนินการมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ - สัมมนาประจำปี - เงินช่วยเหลือต่างๆ - วันหยุดตามธนาคาร - ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้ - ลาพักร้อนประจำปี - โบนัสประจำปี *** หมายเหตุ : โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ ในแต่ละปี
ติดต่อ
บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 8/1 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170