บริษัท โรงงานปุ๋ยเพื่อนเกษตร จำกัด
ผลิตและขายปุ๋ยเคมี และอินทรีย์
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โรงงานปุ๋ยเพื่อนเกษตร จำกัด
บริษัท โรงงานปุ๋ยเพื่อนเกษตร จำกัด ชั้น 4 อาคาร ณ นคร 99/349 แจ้งว้ฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120