โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ (Biogas) บริษัทฯ มีนโยบายแน่วแน่ที่จะดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปในลักษณะที่ประกอบด้วยคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อลูกค้าพนักงาน สาธารณชนและสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ออกกฎระเบียบประเมินผลและปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้ การปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ บริษัทฯ มุ่งมั่น ให้บริการงานขายผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่าง ปลอดภัย ถูกต้อง ตรงเวลา รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - Incentive (2ครั้งต่อเดือน) - โบนัสกลางปี,ปลายปี (ตามผลประกอบการ) - ตรวจสุขภาพประจำปี - บ้านพักพนักงาน - กิจกรรมปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด
119 หมู่10
ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
ใช้งานแผนที่