โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ (Biogas)
บริษัทฯ มีนโยบายแน่วแน่ที่จะดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปในลักษณะที่ประกอบด้วยคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อลูกค้าพนักงาน สาธารณชนและสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้ออกกฎระเบียบประเมินผลและปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้ การปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
บริษัทฯ มุ่งมั่น ให้บริการงานขายผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่าง ปลอดภัย ถูกต้อง ตรงเวลา รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - Incentive (2ครั้งต่อเดือน)
  • - โบนัสกลางปี,ปลายปี (ตามผลประกอบการ)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - บ้านพักพนักงาน
  • - กิจกรรมปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด
119 หมู่10
ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
ใช้งานแผนที่