บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี จำกัด (NISE) ก่อตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2554 โดยผู้ร่วมก่อตั้ง ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการขับเคลื่อนระบบองค์รวมในการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและเป็นฟันเฟืองผสานเชื่อมโยงรากฐานระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นกลไกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน โดย NISE มีการบริหารงานแบบกิจการเพื่อสังคม และมีเป้าหมายในการส่งเสริมแนวปฏิบัติอันดีขององค์กรในการสะท้อนคุณค่าร่วมสังคม (Social Value) ด้วยกลยุทธ์เป้าประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน-สังคม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมสังคมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. ศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี กรอบมาตรฐานสากล องค์ความรู้ ข้อมูล งานวิจัย เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและรณรงค์สู่การปฏิบัติดำเนินงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม 3. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรที่สะท้อนการสร้างคุณค่าร่วมสังคม ตลอดจนเชื่อมโยงสร้างความตระหนักยอมรับ ทั้งในระดับนโยบายและความมีส่วนร่วมในสังคม ลักษณะธุรกิจ 1. บริการที่ปรึกษา (Consulting Service) 1.1 ด้านการประเมินผลกระทบต่อสังคม (Social Impact Assessment) การรับรองผลกระทบทางสังคมขององค์กร (SIA Certification) 1.2 ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณค่าร่วมสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Social Value Consulting) 1.3 ด้านการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานทางสังคม (Socio-Economic Research/Survey) 2. บริการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training and Capacity Building Service) จัดกระบวนการส่งเสริมพัฒนาทักษะระดับผู้ปฏิบัติงาน (Sustainability Practitioners) และในระดับผู้บริหาร (Sustainability Leadership) ในมิติการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. บริการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคีและแลกเปลี่ยนความรู้ (Networking and Knowledge Management Service) จัดกระบวนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ผ่านกระบวนการและช่องทางต่างๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี การอบรม/สัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดพิเศษตามวันคล้ายวันเกิด การหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
1091/241 อาคารซิตี้ลิ้งค์ ชั้น 9 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.nisecorp.com
วิธีการเดินทาง
ใกล้ BTS ชิดลม
ใช้งานแผนที่