People search and consultant Recruitment Co.,Ltd.
บริษัท People Search Co.,Ltd เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มากว่า ๒๐ ปี ที่มีความชำนาญ งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อแก้ไขปัญหา การขาด แคลนบุคลากร ทั้งในตำแหน่งงานบริษัท และตำแหน่งงานภาคอุตสากรรม ในเบื้อต้นบริษัทฯ ได้เสนองาน บริการ ๒ ประเภท คือ บริหารจัดหาพนักงานชั่วคราว และบริการรับจ้างเหมาแรงาน ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมงาน บริการให้คำปรึกษา และฝึกอบรม ขึ้น ทั้งนี บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพพนักงาน และความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นสำคัญ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการคัดสรร อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลากรมีคุณภาพ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจ้างงานของลูกค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
People search and consultant Recruitment Co.,Ltd.
2/1 หมู่ 2
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.peoplesearch.co.th