• บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
• การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
• ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
• บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
• การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระรามที่ 6
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.dss.go.th