• บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระรามที่ 6
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.dss.go.th