โรงไฟฟ้าต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่มีประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปี โดยมีบริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เป็น บริษัทหลักในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานเอ็นพีเอส ให้ความสำคัญกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด สามารถใช้เชื้อเพลิงหลายประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกและกระจายความเสี่ยงจาก การพึ่งพาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการ ผลิตเยื่อและกระดาษ และการใช้ซับบิทูมินัสผสมชีวมวล เพื่อช่วยประเทศชาติ ลดการนำเข้าน้ำมัน
Benefits
ตามโครงสร้างบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด มหาชน
ศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (อาคาร BC3) 187/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราดกม. 42
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180