เป็นผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • - ค่าครองชีพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
  • - ชุดฟอร์มพนักงานประจำปีพนักงาน
  • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
1/17 ม.5 นิคมอุตสาหกรรม TFD นิคมอุตสาหกรรม TFD
ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Website: www.kyowa.co.th
event langing page