เปิดทำการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2525 และได้มี
การรับรองดังนี้
>> เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2012 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล JCI
>> ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
>> ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2004
>> ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน OHSAS 18001:2007, TIS18001:2552
>> รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ (3 ปีซ้อน)
>> รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน (2 ปีซ้อน)
>> ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ LA : Laboratory Accreditation (แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่าง)
>> รางวัลเกียรติยศ รางวัลอันดับ 1 ด้านบริหารจัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างรัฐเอกชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
>> รางวัลหลักการบริหารจัดการที่ดี
>> รางวัลชนะเลิศ เพชรพีอาร์
>> รางวัลสถานประกอบกิจการจ้างงานคนพิการดีเด่น
>> รางวัลผู้บริหารส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี
>> เกียรติบัตรศูนย์เด็กเล็ก PSV DAY CARE น่าอยู่ดีมาก
>> เกียรติบัตรโครงการ อนุรักษ์พลังงาน
สวัสดิการ
 • ฟรี...ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • - สวัสดิการยารักษาโรคเบื้องต้น
 • - ค่าห้องในการพักรักษาตัว
 • สิทธิส่วนลดพิเศษ
 • - ค่ารักษาพยาบาลลด 50-100% สำหรับพนักงานและครอบครัว
 • - กิจกรรมในเครือ เช่น วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • - โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ (พิษณุโลก P.L.S)
 • - บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card สำหรับร้านค้าพันธมิตร
 • สิทธิพิเศษ
 • - หอพักสวัสดิการ
 • - ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็ก PSV Day Care สำหรับบุตรพนักงาน
 • มอบขวัญกำลังใจ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กิจกรรมงานปีใหม่
 • - กิจกรรมกีฬาสี
 • - ส่งเสริมสุขภาพ
 • หลักประกันมั่นคง
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ฌาปณกิจสงเคราะห์
 • ส่งเสริมพัฒนาความรู้
 • - การอบรมภายในโรงพยาบาล
 • - การอบรมภายนอกสถานที่ต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลพิษณุเวช
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์: www.pitsanuvej.com
ใช้งานแผนที่