JobThai
บริษัทจุง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาในประเทศไทยของบริษัท ALBRECHT JUNG GMBH & CO.KG แห่งประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายสวิตช์ชนิดต่างๆ มานานกว่า 100 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Automation System) โดยใช้ระบบ KNX เพื่อการควบคุมความสว่างของไฟ ควบคุมการเปิด-ปิดของผ้าม่าน ด้วยสวิตช์ รีโมทคอนโทรล รวมถึงการควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ของระบบไฟผ่านทาง Internet นอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมแสงสว่างของไฟ (Lighting control) ด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Management) เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานได้มากขึ้น และทางบริษัทฯ กำลังมองหาพนักงานที่มีความสามารถพร้อมที่จะโชว์ศักยภาพและมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งงานดังนี้
สวัสดิการ
บริษัทฯ - มีเงินเดือน - คอมมิชชั่น - โบนัส - ประกันสังคม - กองทดเงินทดแทน - วันลาหยุดพักร้อนประจำปี - ฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท จุง (ประเทศไทย) จำกัด
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 43 ชั้น 4 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.th.jungasia.com