JobThai
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย
zero position th
ติดต่อ
สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.tnc.or.th