JobThai
บริษัท โฟกัส ฮอลิเดย์ส จำกัด
บริษัทโฟกัส ฮอลิเดย์ส จำกัด ดำเนินกิจการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เริ่มจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1054/14 อาคารกิจศิริ ชั้น 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05806 ดำเนินกิจการเมื่อปลายปี 2543 บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวด้านสายการบินมากกว่า 20 ปี ร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถจากบริษัทท่องเที่ยวชั้นแนวหน้า ทุกคนผ่านการฝึกอบรมในด้านการให้บริการท่องเที่ยว และสายการบินมาโดยเฉพาะ ด้วยการที่ทุกคนเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการทัวร์และเป็นที่รู้จัก ทำให้การดำเนินงานด้านสายการบิน โรงแรม และเอเย่นต์การท่องเที่ยวทั่วโลก ยอมรับและดำเนินธุรกิจร่วมกัน ในระดับลูกค้าชั้นดีมาโดยตลอด ธุรกิจหลักที่ให้บริการ 1. บริการจัดนำเที่ยวทั้งภายในประเทศ (Domestic) และต่างประเทศ ( Outbound ) ทั่วโลก โดยแบ่งการให้บริการเป็นสองลักษณะคือ - หมู่คณะ ( Incentive Tour ) ให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป เป็นคณะพิเศษ ไม่รวมกับบุคคลอื่น เช่น การทำยอดขายของบริษัทเอกชนเพื่อการส่งเสริมการขาย, กลุ่มครอบครัว หรือ สถาบันการศึกษาที่จัดการดูงานทางวิชาการในต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่ไปดูงานต่างประเทศเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ - กลุ่มหน้าร้าน ( Collective Tour ) ให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางรวมกับผู้เดินทางอื่น ๆ ที่สำรองเข้ามาเดินทางในช่วงเวลาและรายการทัวร์เดียวกัน 2. จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบิน ที่มีสำนักงานในประเทศ และนอกประเทศทั่วโลก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ สามารถสำรองที่นั่งได้โดยทันทีได้ที่บริษัทโฟกัส ฮอลิเดย์ส ทำให้สามารถบริการได้โดยรวดเร็วและแม่นยำ 3. สำรองที่พัก โรงแรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในราคาพิเศษ รวมถึงการจองตั๋วรถไฟในต่างประเทศ 4. ให้บริการด้านการยื่นขอวีซ่า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า 5. จัดอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นหมู่คณะ
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ฝ่ายขายมีคอมมิชชั่น - มีเบี้ยเลี้ยงกรณีได้ออกทัวร์ - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โฟกัส ฮอลิเดย์ส จำกัด
1054/14 อาคารกิจศิริ ชั้น 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.focusholidays.com