บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2501 มีสำนักงานแห่งแรกที่ ถนนพระรามสี่ มีชื่อครั้งแรกว่า สำนักงาน บุญเยี่ยมและสหาย และภายหลังจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัดโดย อาจารย์ บุญเยี่ยม มีศุข ซึ่งรวมตัวกับเหล่าเพื่อนซึ่งเป็นคณาจารย์ จากต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาให้บริการทางด้านคำปรึกษา เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรอันทันสมัยจากต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความรู้ ทางด้าน พลังงานความร้อน การสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบำบัด การกำจัด การบำบัดสภาวะแวดล้อมที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขบวนการอุตสาหกรรม แต่เนื่องจาก ในภาวะเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าและความเข้าใจทางเทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย อาจารย์ บุญเยี่ยม จึงมีนโยบาย เร่งให้ความรู้ทางด้านนี้กับ บุคลากรทางด้านช่าง วิศวกร และเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ โดยได้เป็น อาจารย์พิเศษใน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ที่สำคัญของรัฐ และเป็น ผู้บรรยายอบรม ให้กับกรมแรงงาน กรมสิ่งแวดล้อม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานเอกชน ซึ่งทำให้บริษัท บุญเยี่ยมและสหายเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ ช่างเทคนิค และวิศวกร และสถานประกอบการ จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ • โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ • วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ • ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม งานเลี้ยงสังสรรค์ เที่ยวพักผ่อนประจำปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
1314-1322 ถนนศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.boonyium.com