ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารสัมมนา 1 ชั้น 4
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.ccdkm.org