บริษัท พีจีพี จำกัด
บริษัท พีจีพี จำกัด เป็นบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรและจัำดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ที่สามารถร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- มี OT - มีเครื่องแบบพนักงาน - มีโบนัส - มีค่าอาหารกลางวันและค่าเดินทาง - ปรับเงินเดือน - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีจีพี จำกัด
40/27 หมู่ 5
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210