บริษัท แกรนด์ เอเชีย อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกผัก - ผลไม้ และอาหารทะเลบรรจุกระป๋องที่ได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC และ IFS
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แกรนด์ เอเชีย อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
5/124-6 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.grandasiafoods.com