JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับการเกษตรทุกประเภท เช่นพืชไร่ ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ข้าว ฯลฯ และพืชสวน เช่น ยางพารา, ทุเรียน, เงาะ, มังคุด ฯลฯ เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์ของ บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตจากมูลสัตว์ปีก เช่น มูลนกกระทา, มูลไก่ ซึ่งทำให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพสูง และเหมาะสมกับการเกษตรทุกประเภท
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เค เค พัฒนาการเกษตร จำกัด
118 หมู่ 6 ถนนพัฒนานิคม ซอย 27 สาย 2 ซ้าย
ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เว็บไซต์: www.kk-brand.com