ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ( Learning East Chinese Education Center) เป็นศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแนวใหม่ ภายใต้วิธีการสอนแบบ Activity-based Learningหรือการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม เมื่อเด็กๆ รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขกับกิจกรรมที่สอดแทรกในห้องเรียน นั่นก็คือการปูพื้นฐานให้เด็กๆเกิดความรักความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเกิดทัศนคติที่ดี สามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์
ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร C เดอะไนน์ เนเบอร์ฮูด เซ็นเตอร์ 999/1-4 ถ.พระรามเก้า
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.LearningEast.com