หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ โรงพยาบาลจุฬาฯ
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ โรงพยาบาลจุฬาฯ
ชั้น 7 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.liverchula.org