บริษัท เอ็ม.เอส.พี.รีไซเคิล จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานรับซื้อขายกระดาษทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.เอส.พี.รีไซเคิล จำกัด
69/149 หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120