บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการ (EPC) Engineering, Procurement and Construction กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะลูกค้าสำรวจและผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนากลยุทธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด
บริษัทมุ่งเน้นให้บริการเชิงวิศวกรรมออกแบบ,ก่อสร้าง,บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงการจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำทั้งงานบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการทำงานของบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม รวมถึง คุณภาพของงาน ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าเดินทาง ค่าที่พักกรณี เบี้ยเลี่้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่
  • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • - เงินช่วยเหลื่อกรณีเสียชีวิต (บิดา มารดา บุตร ภรรยา สามี และตัวพนักงาน)
  • - กระเช้าเยี่ยมไข้
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
4 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
Project Engineer
pinlocation
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
21 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
pinlocation
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท (โปรดระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง)
3.
21 ต.ค. 62
หัวหน้าช่างไฟฟ้า
pinlocation
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท (โปรดระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง)
4.
21 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
เลขที่ 69 ซ.อ่อนนุช 64 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02-322-0222 ต่อ 3115
แฟกซ์: 02-322-2970-1
Line ID: @hyn3950j
ใช้งานแผนที่