สนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้วยการออกแบบพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ หรือการผลิตจำนวนมาก เชิงอุตสาหกรรม หรือในโครงงานที่มี มูลค่าสูง และมีเทคโนโลยี่ที่ซับซ้อน สนับสนุนความรู้ทางทฤษฎี , ข้อมูลจำเพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทจำหน่าย เพื่องานออกแบบ / พัฒนา สนับสนุนการใช้งานที่เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด (optimum)ของผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาสิ่ง แวดล้อม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PRC Technologies Corporation Ltd.
328/65 ลาดพร้าว87
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.prctechnologies.co.th