บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการวิจัย พัฒนา การให้คำปรึกษาและการให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้า ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงนโยบายพลังงานทดแทน อาทิเช่น การวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การประเมินความเหมาะสมและผลกระทบจากการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามนโยบายของภาครัฐ การวิเคราะห์แนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและการพัฒนานโยบายกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ การจัดทำระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Roadmap) การวิจัยนำร่องโครงการด้านการจัดการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มอาคารและบ้านอยู่อาศัย เป็นต้น บุคลากรหลักประจำของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิศวกร (ด้านพลังงานและไฟฟ้า) นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และด้านบริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรสนับสนุนให้การทำงานดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาพิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในแต่ละงานเฉพาะด้านตามความต้องการอีกด้วย
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ให้คำปรึกษาและให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนงานทางด้านนโยบายพลังงาน รวมถึงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการนำไปใช้เพื่อเสนอเป็นนโยบายด้านพลังงานของประเทศต่อไป
สวัสดิการ
  • •สวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด
  • •ประกันสุขภาพ
  • •โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
128/197 อาคารพญาไทพลาซ่า (ติดสถานี BTS พญาไท) ชั้น 18 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 092-664-6653
วิธีการเดินทาง
  • BTS โดยลงสถานีพญาไท ประตูทางออกหมายเลข 1
ใช้งานแผนที่