การศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.kmitl.ac.th/engineer