บริษัท ยูสมาร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้เริ่มดำเนินการ 2547 โดยได้แบ่งส่วนงานเป็นสองแผนกคือ - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนตเวิร์ค - ยาและเวชภัณฑ์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน องค์กรขนาดกลางและใหญ่ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูสมาร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด
39 ซอยร่มเกล้า19/1
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.usmart.co.th