Power Guy Engineering Co., Ltd.
บริษัทดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงาน ต้องการรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ขณะมีโครงการอยู่ที่กำแพงเพชร และอยุธยา ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
ตามมาตรฐานทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Power Guy Engineering Co., Ltd.
32/11เทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่