บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด
บริษัท กรุงธน เอนยิเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษซึ่งสามารถยื่นประมูลการก่อสร้างได้ทุกโครงการและมีความพร้อมทั้งด้านการลงทุน การบริหาร มีการเงินที่มั่นคง บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯรับผิดชอบนั้นประกอบไปด้วยหน่วยงานของรัฐในหลายสาขา เช่น กรมทางหลวง, กรมชลประทาน, การทางพิเศษ, การท่าอากาศยาน, การประปานครหลวง, บริษัทการบินไทย ซึ่งรวมไปถึงการก่อสร้างทางหลวง สะพาน ทางด่วน และการวางท่อ
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด
391 ถนนสิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700