บริษัท พิรุฬห์ฟิล์ม จำกัด
ดำเนินธุรกิจการบริการก่อนการพิมพ์
สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน (หลังผ่านงาน 3 เดือน) เงินกู้ยืม(ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิรุฬห์ฟิล์ม จำกัด
19/216-217 ถนนริมคลองบางค้อ
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่