JobThai
ที่ปรึกษาทางด้านการจัดหาพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 15
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.staffers.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS ชิดลม