JobThai
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจลอจิสติกส์แบบครบวงจร รูปแบบบริการมีทั้ง การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้าตลอดจนการให้บริการในด้านระบบจัดการลอจิสติกส์โซลูชั่นส์ บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
- ค่ารักษาพยาบาล - ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร - เงินยืมปลอดดอกเบี้ย กรณีครอบครัวป่วยฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือมรณกรรม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสปีละ 4 ครั้ง - เงินรางวัลประจำปี และรางวัลพิเศษ (พนักงานขับรถ) - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป) - เงินสมทบซื้อหุ้นบริษัท (ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน - บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
17
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
127 อาคาร ปัญจภูมิ 2 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
รถไฟฟ้า(BTS): สถานี ศาลาแดง,ช่องนนทรี รถไฟฟ้า(MRT) : สถานี สีลม รถประจำทาง : 17,77,106,115,116,149,173,ปอ.530,ปอ.544