บริษัท พอนสักกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจหลัก ในการสนับสนุนการค้าและการลงทุน อันได้แก่ 1.ให้บริการบริษัทในเครือ รวมถึงบริการจัดหา หรือให้เช่าอาคาร สำนักงาน หรืออาคารโรงงานให้บริษัทในเครือ 2.ให้บริการจัดหา และบริการด้านทรัพยากรบุคคลให้บริษัทในเครือ 3.บริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจ บริษัทในเครือ 4.บริการให้ข้อมูล ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้า 5.ให้บริการทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น การให้บริการฝึกอบรม การติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอนสักกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
1010 ชั้น13 อาคารชินวัตร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.phonesackgroup.com
ใช้งานแผนที่