JobThai
IDC Group เป็นผู้นำในธุรกิจ ผลิตสื่อความรู้ ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยทำงาน หนังสื่อระบบ Software และข้อมูลเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ จำหน่ายสื่อความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และไอทีชั้นนำของเมืองไทย ในนามสำนักพิมพ์ - Infopress - Read Comic - Little Heart - Think Beyond และเว็บไซต์ www.techxcite.com และ www.serazu.com ด้วยการขยายของธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ฯ กำลังมองหา พนักงานที่มีศักยภาพ ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย - บิดา-มารดาเสียชีวิต งานแต่ง งานศพ งานบวช - ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด
200 ม.4 ชั้น 19 ห้อง 1903A จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.idcpremier.com