JobThai
บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% เปิดดำเนินการในประเทศไทย (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ดำเนินกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ (สกรู , ชาร์ป) เพื่อรองรับอัตราการผลิต บริษัทฯจึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ในหลายตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
- สวัสดิการอาหารกลางวัน - สวัสดิการเบี้ยขยัน - สวัสดิการค่าน้ำมัน (กรณีเดินทางมาเอง) - ค่าตำแหน่งงาน (สำหรับ พนง. ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร / ค่าเดินสำหรับทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5%) - ประกันชีวิต + อุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาล 21,000 บาท/ครั้ง (กรณีประสบอุบัติเหตุ) - สวัสดิการยินดีบุตรกำเนิด (ใช้สิทธิ์บุตรได้สูงสุด 3 คน) - สวัสดิการแนะนำพนักงาน - สวัสดิการยินดีพิธีสมรส - สวัสดิการอายุงานนาน (3,000 - 30,000 บาท) - สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ สำหรับ พนง.,คู่สมรส, บุตร,พ่อ-แม่, ปู่-ย่า, ตา-ยาย (ของ พนง.) - ยูนิฟอร์ม - ท่องเที่ยวประจำปี - ปรับค่าจ้าง / โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด
700/230 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 2
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: https://www.kohbyo.co.jp
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ (สถานที่รับสมัครงาน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี เฟส 2 ตรงข้าม บริษัท ฟูจิลอย