Singapore Maths Thailand เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรนำเข้ามาจากสิงคโปร์โดยตรง (Seriously Addictive Mathematics : S.A.M) ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นนำของโลก ด้วยรูปแบบการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ เด็กทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิธีการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ผ่านครูผู้สอนที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีและผ่าน worksheet ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ครอบคลุมหลักสูตรคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phi Learning Centre Co., Ltd.
188/7 Samorrai Alley
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000