JobThai
มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ให้การสนับสนุน และอนุเคราะห์เด็ก หรือประชาชนที่ยากไร้ในต่างจังหวัด สร้างเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ยากจน และยังเป็นมูลนิธิ ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางทหาร ตำรวจ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวอีกทั้งยังให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และ พันธุ์พืชกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งนี้มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินจะไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ การพนัน หรือการหาผลกำไรเพื่อมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒธรรมอันดีงามของชาติ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดเครื่องแบบ ปีละ 2 ชุด
 • เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น อุปสมบท สมรส คลอดบุตร พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น
 • zero position th
  ติดต่อ
  มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
  92/18 เดอะแพล้น ซิตี้ ถนนป๊อบปูล่า
  ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เว็บไซต์: http://www.nomklao.or.th
  วิธีการเดินทาง
  ตรงข้ามสนามโกคาท ริมทะเลสาบเมืองทองธานี