มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
ให้การสนับสนุน และอนุเคราะห์เด็ก หรือประชาชนที่ยากไร้ในต่างจังหวัด สร้างเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ยากจน และยังเป็นมูลนิธิ ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางทหาร ตำรวจ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวอีกทั้งยังให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และ พันธุ์พืชกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ทั้งนี้มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินจะไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ การพนัน หรือการหาผลกำไรเพื่อมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒธรรมอันดีงามของชาติ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ชุดเครื่องแบบ ปีละ 2 ชุด
  • เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น อุปสมบท สมรส คลอดบุตร พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
50/91 หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 6 โซน D ซอย D3 ถนน บอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.nomklao.or.th