โรงเรียนอนุบาลงามทอง เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย นางสาวนิภารัตน์ งามทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต เริ่มเปิดดำเนินการสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2553 เฉพาะชั้น อนุบาล 1 และ 2 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 99 คน
ด้วยความสามารถในการบริหารงานด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของ นางสาวนิภารัตน์ งามทอง ตลอดระยะเวลา 7 ปี
ทำให้ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ปกครองชุมชนทั้งใกล้-ไกล นำบุตรหลานมาสมัครเรียนมากขึ้น ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 สามารถขยายการศึกษาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 327 คน และในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกำลังขยายภาคการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนมีชื่อเสียงต่อเนื่องเป็นที่รู้จักดีว่า เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญด้านวิชาการควบคู่กับด้านกีฬา
โดยเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิเช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา, งานแข่งขันวชิรวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ เป็นต้น
และได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมากมาย นอกจากนี้ โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา อาทิเช่น งานแข่งขันกรีฑาระดับตำบล, งานแข่งขันกรีฑาระดับอำเภอ เป็นต้น และได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ได้รับถ้วยรางวัลคะแนะรวมชนะเลิศมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา (สามารถต่อรองกันได้)
  • - สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ
  • - เงินสมทบกองทุนสงเคราะห
  • - ทัศนศึกษาประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลงามทอง
โรงเรียนอนุบาลงามทอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 279 หมู่ที่ 7
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
วิธีการเดินทาง
  • รถตู้โดยสารประจำทางสายสุราษฎร์ธานี-บางสวรรค์ (วินรถตู้จอดที่ตลาดเกษตร 2)