Grolier, we are In home learning Expert which dedicate to child’s development. We design and provide learning material to help children to be able to learn by themselves systematically.
We are established in Thailand since 1962 and became a part of the Scholastic Group in June 2000.
Do you recognize that literacy is the cornerstone of a child’s intellectual, personal and cultural growth?
Would you want to play a part in the next generation’s success?
To provide the right learning products in helping children to read and learn?
If your answer is YES, YES, YES! and you have the BURNING DESIRE to SUCCEED!
Join us Now!!
สวัสดิการ
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.กองทุนเงินทดแทน
 • 3.Bonus ประจำปี
 • 4.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 5.ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA (ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)
 • 6.Provident Funds
 • 7.เบี้ยเลี้ยง
 • 8.เบี้ยขยัน
 • 9.O.T.
 • 10.กิจกรรมปีใหม่
 • 11.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 12.ส่งพนักงานไปอบรมตามความเหมาะสม
 • 13.เบิกค่าเดินทางตามจริง กรณี เดินทางไปทำงานนอกสถานที่/บริษัทส่งไปอบรม
 • 14.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 15.ลากิจ
 • 16.ลาป่วย
 • 17.ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท
 • 18.เสื้อพนักงาน
 • 19.ค่าใบขับขี่ (กรณีพนักงานคลังสินค้าที่ต้องขับรถในการทำงาน)
 • 20.ช่วยเหลืองานศพบุคคลใกล้ชิด
 • 21.กระเช้าเยี่ยมไข้ เมื่อพนักงานป่วยเข้าโรงพยาบาล
 • 22.เงินกู้ยืมบริษัท
 • 23.Commission (สำหรับ Sales และ Collector)
 • 24.ค่า Conversion (สำหรับ Checker)
ติดต่อ
บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารสิวะดล ชั้น 8 และ 9 ซอยคอนแวนต์ ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-238-2400
แฟกซ์: 02-631-1021
เว็บไซต์: www.grolier-asia.com
วิธีการเดินทาง
 • MRT สีลม
 • BTS ศาลาแดง
ใช้งานแผนที่