ROJANA DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD
บริษัทในเครือ THE SUMITOMO WAREHOUSE CO.,LTD. JAPAN ประกอบธุรกิจประเภทคลังเก็บสินค้ามีการส่งออกและนำเข้าสินค้า (Shipping Service) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการคลังสินค้า ขนส่งทางบกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นำเข้า-ส่งออกทั้งทางเรือและอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากร ขณะนี้ทางบริษัทฯอยู่ในระหว่างการขยายงานต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ
สวัสดิการ
-โบนัส - OT - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล -เบี้ยขยัน - งานเลี้ยงปีใหม่ - นำเที่ยวประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือในวาระต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ROJANA DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคาร AO4 ชั้น 1 ห้อง 107
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540