"โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2526 เป็นสถาน-
พยาบาลขนาด 50 เตียง
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 ได้ปรับ
ขยายเป็นสถานบริการขนาด 150 เตียง เป็น
โรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายโรงพยาบาล
ธนบุรี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคมตามกฏหมาย
  • - ค่ารักษาพยาบาล เป็นวงเงินตามตำแหน่งงาน ของตนเองและครอบครัว
  • - วันลาป่วย วันคลอด
  • - การฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถนนโคกขัน
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เว็บไซต์: www.trangruampat.com