สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าวานิชที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทย จัดตั้งชมรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาสถานะของชมรมเป็น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 มีวัตถุประสงค์หลักคือ การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคปศุสัตว์ไทย โดยมีคณะ กรรมการสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ และมีวาระการทำงาน 2 ปี ในเวลาต่อมา คณะกรรมการสมาคมฯ มีแนวคิดจะพัฒนาและยกระดับธุรกิจอาหารสัตว์ไทยให้มีมาตรฐานและการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ภาคปศุสัตว์ของไทยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้ดี จึงจัดโครงสร้างการทำงานเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯมีส่วนร่วมด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ภาย ใต้คณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วย ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ด้านการตลาด ด้านวิชาการ และด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริษัทสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเพื่อการลดอุปสรรคและพัฒนาธุรกิจด้วยกัน ปีพ.ศ. 2555 สมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 57 บริษัท คณะกรรมการจำนวน 23 คน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เพิ่มเติมแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกด้วยการมุ่งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากขึ้นของการดำเนินธุรกิจและมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจปศุสัตว์ไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจปศุสัตว์ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.thaifeedmill.com/
วิธีการเดินทาง
ติดรถไฟฟ้าBTS สถานีสุรศักดิ์