JobThai
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัย โดยเน้นตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ พัฒนาในปัจจุบันจะเป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม ทั้งประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มพัฒนาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากสำหรับสร้างโรงงานเป็นของตนเองในระยะเริ่มต้น ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่านอกจากจะนำรายได้อย่างสม่ำเสมอมาสู่บริษัทฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและความมั่นคงของรายได้รวมของบริษัทฯ นอกเหนือจากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ - เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง - ประกันสังคม - โบนัส - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคาร ลุมพีนีทาวน์เวอร์ ชั้น27 ยูนิต D ถ.พระราม4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: https://www.chewathai.com/th/home
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีลุมพินี ทางออกที่ 1