JobThai
หมู่บ้านอรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด)
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้านการจัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่ายให้ชื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานทีทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบ คำนวณ เขียนแบบแปลน แผนผังและรับปรึกษาเกี่ยวกับกิจการ
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
หมู่บ้านอรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด)
590 ถ.ชยางกูร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เว็บไซต์: http://www.arunhome.com