บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5 % โดยปริมาตร) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยมีบริษัทฯ ลานนา รีซอสเซส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 1,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ลิตรต่อวัน จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์
สวัสดิการ
  • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • 2.กองทุนประกันสังคม
  • 3.กองทุนเงินทดแทน
  • 4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
  • 5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • 6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
  • 7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 8.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 9.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
  • ฯลฯ
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Officer)
pinlocation
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)
pinlocation
bts iconเพลินจิต
salary icon
25,000-30,000 บาท
3.
17 ต.ค. 62
วิศวกรพัฒนาโครงการ
pinlocation
bts iconเพลินจิต
salary icon
30,000-40,000 บาท
4.
17 ต.ค. 62
นักวิทยาการข้อมูล
pinlocation
bts iconเพลินจิต
salary icon
25,000-30,000 บาท
5.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
pinlocation
bts iconเพลินจิต
salary icon
20,000-25,000 บาท
ติดต่อ
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-627-3890-4 ต่อ 52
แฟกซ์: 02-627-3889
เว็บไซต์: www.thaiagroenergy.com
วิธีการเดินทาง
BTS เพลินจิต.. อาคารมหาทุนพลาซ่า
ใช้งานแผนที่