บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5 % โดยปริมาตร) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยมีบริษัทฯ ลานนา รีซอสเซส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 1,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ลิตรต่อวัน จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์
สวัสดิการ
 • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • 2.กองทุนประกันสังคม
 • 3.กองทุนเงินทดแทน
 • 4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 • 5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • 6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 • 7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 8.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 9.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
 • ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.thaiagroenergy.com
วิธีการเดินทาง
 • BTS เพลินจิต.. อาคารมหาทุนพลาซ่า
ใช้งานแผนที่